گزارش تصویری از حضور شرکت طنین پیک سبلان ـ توپ های ورزشی بتـا ـ در هفدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش تجهیزات ورزشی SPORTEX 2018

 

 

گزارش تصویری/هفدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی

 

گزارش تصویری/هفدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی

 

 

 

گزارش تصویری/هفدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی

 

گزارش تصویری/هفدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی

 

گزارش تصویری/هفدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی

 

گزارش تصویری/هفدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی

 

گزارش تصویری/هفدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی

 

گزارش تصویری/هفدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی

 

گزارش تصویری/هفدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی

 

گزارش تصویری/هفدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی

 

گزارش تصویری/هفدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی

 

گزارش تصویری/هفدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی

 

 

گزارش تصویری/هفدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی