توپ والبال 6 کیلویی

رویه :
وزن :
محیط :
بسته بندی :
رنگ بندی :
وضعیت :
فوم PVC
6100 – 5900 گرم
1110 میلیمتر
1 عدد
سیاه و سفید
در حال تولید

 

فهرست