Basket-Medicine ball 2 

بسکت-مدیسین بال دو کیلویی سایز 7

تک رنگ

PRO54 

توپ مدیسین بال 4 کیلویی سایز 5

تک رنگ

PMR5 

توپ مدیسین بال 5 کیلویی

تک رنگ

PMR2 

توپ مدیسین بال 2 کیلویی

تک رنگ

PRO56 

توپ مدیسین بال 6 کیلویی سایز 5

تک رنگ

PMR7 

توپ مدیسین بال 7 کیلویی

تک رنگ

PMR4 

توپ مدیسین بال 4 کیلویی

تک رنگ

PMR1

توپ مدیسین بال 1 کیلویی

تک رنگ

PRO55

توپ مدیسین بال 5 کیلویی سایز 5

تک رنگ

PMR6 

توپ مدیسین بال 6 کیلویی

تک رنگ

PMR3 

توپ مدیسین بال 3 کیلویی

تک رنگ

درباره بتا


توپ های ورزشی بتا مطابق استاندارد ملی ایران و استانداردهای بین المللی تولید شده و دارای گواهینامه ISO 9001:2015 از معتبرترین موسسه ارزیابی و بازرسی در جهان (SGS سوئیس) می باشد. (توپ های ورزشی بتا حامی حقوق مصرف کنندگان)

فهرست